Adatvédelem

Adatvédelem

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az érintettek személyes adatait a Nyitrai Csoport kezeli. A Nyitrai Csoportot alkotó jogi személyek köre az alábbi:

–  Nyitrai Autóház Kft. (7630 Pécs, Schroll J. út 5., Adószám: 11846600-2-02)

–  FX Autóház Kft. (7622 Pécs, Siklósi út 11., Adószám: 13608835-2-02)

–  Pólus Autóház Kft. (7100 Szekszárd, Pásztor u. 8., Adószám: 10650170-2-17)

–  Autó-Largo Kft. (7100 Szekszárd, Pásztor u. 8., Adószám: 11367707-2-17)

–  AUTOPLAN – Nyitrai Csoport Kft. (7622 Pécs, Siklósi út 11., Adószám: 14719000-2-17 )

A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a Nyitrai Csoport adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az érintett Nyitrai Csoport tevékenységéről értesült. A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a nem természetes személy jogalanyok adatainak kezelésére. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki a Nyitrai Csoport – tal jogviszony létesítését kezdeményezi, ebből a célból Nyitrai Csoport-tal kapcsolatba lép, vele szerződést köt. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

1.2. Irányadó jogszabályok

A Nyitrai Csoport tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok: – közvetítői tevékenységre (harmadik könyv), vonatkozó rendelkezései; – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”); – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Ha az érintett nem adja meg szükséges adatait, nem lehetséges a Pmt.-ben meghatározott ügyfél azonosítást elvégezni.

Az adatkezelés célja és jogalapja az adatkezelés célja, hogy eleget tegyünk a Pmt.-ben előírt jogi kötelezettségeinknek.

Az adatok címzettjei a Pmt. által meghatározott esetekben vagy hatósági megkeresés esetén a Pmt. szerinti hatóságok részére teljesítünk adatszolgáltatást vagy teszünk bejelentést. A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

II.  AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1.  Az adatkezelés elvei

A Nyitrai Csoport az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. A Nyitrai Csoport törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. A Nyitrai Csoport biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2.  Az adatok forrása

Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, illetve egyéb üzleti kapcsolat során különböző módokon juthatunk személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:

Közvetlenül a személytől:

•   Szerződéses kapcsolat létesítése esetén (pl. gépjármű vagy alkatrész vásárlása, szerviz- vagy más szolgáltatásunk igénybe vétele).

•   Személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen vagy a honlapunkon lévő fórumon vagy chat ablakon keresztül történő) érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén.

•   Direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulásával vagy nyereményjátékainkban való részvételével.

•   Bármilyen egyéb célú személyes, telefonos, emailes vagy postai úton történő megkeresésünk útján.

•    Valamilyen szerződéskötéssel kapcsolatos felhívásunkra, tenderünkre vagy álláspályázatunkra való jelentkezés útján.

Más forrásból:

•   Elsősorban kereskedőhálózatunk valamelyik tagjától, illetve importőrünktől vagy ügynökünktől (kereskedői vagy importőri státusunktól függően).

•   Márkaszervizünktől.

•   A Nyitrai Csoport valamelyik más tagjától, illetve egyéb üzleti partnerünktől.

•   A természetes személy nevében eljáró más személytől, ügyintézőtől.

•   Elektronikus vagy offline közvetítő felületen vagy szolgáltatón keresztül.

•   Nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok).

•   Az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján is személyes adatokhoz juthatunk a weblapok használatával és egyes technikai jellemzőkkel kapcsolatban.

2.3.  Az adatkezelés célja

A Nyitrai Csoport tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen

Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

–   Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

–   Az érintett igényeinek feltárása, kockázatok értékelése;

–   A megbízási szerződés teljesítése;

–   A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

–   Jogszabályban elrendelt, előírt kötelezettségek teljesítése;

–  Panaszok kezelése;

–  Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás;

–  Képfelvételek esetén személy- és vagyonbiztonság.

A Felhasználónak a Honlapon lehetősége van üzenetet vagy közleményt írni a szolgáltatás használata során vagy azzal összefüggésben. Amennyiben a Felhasználó ezen üzenetben vagy közleményben olyan személyes vagy különleges adatot ad meg, amely a regisztráció során nem került kezelésre, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

2.4. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy a Nyitrai Csoport több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Az adatkezelés jogalapja egyesesetekben az érintett hozzájárulása. A szükséges hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve regisztrációkor a kérdéses adatok önkéntes megadásával teszi meg, ezek valódiságáért csakis a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a Nyitrai Csoport-tal kapcsolatba lép, és kezdeményezi a jogviszony létrehozását, elindítja a szolgáltatás igénylésére irányuló folyamatot. A hozzájárulás minden esetben önkéntes.

A Nyitrai Csoport és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Amennyiben az érintett és a Nyitrai Csoport. szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon (pl: számlákon szerepel) megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján. Amennyiben az érintett valamely, a Nyitrai Csoport által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni.

Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése.

A Felhasználó a honlapon történő „Érdeklődésekor” kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) megfelelően kezelje (Info.tv. 6.§. (5) bekezdés).

A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS

3.1. Az adatok felvétele

A Nyitrai Csoport az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet: honlapon keresztül, személyesen, e-mail-ben, illetve telefonon történt egyeztetés alapján.

Minden esetben az érintett tájékoztatva van, hogy a személyes adataival mi történik.

3.2. Az adatok köre

a.) Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt adatok: családi és utónév, állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím, postacím, azonosító okmányok típusai és számai, telefonszáma, e-mail címe, gépjármű adatai, rendszáma, alvázszáma, típusa (ezek nem mindegyikét kell bekérni, de a kapcsolatfelvételhez fel kell mérni melyikre van szükség). Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása. Az adatkezelés célja, a szolgáltatás megrendelése, kiszámlázása (ezen szerepeljenek a kötelező adatok), esetleg: az érintett azonosítása, tájékoztatása és kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és a Nyitrai Csoport. között létrejött szerződés, valamint jogszabály rendelkezése. Szerződéskötéshez az adatok megadása kötelező.

b.) Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő esetleges kapcsolattartás.

Kezelt adatok: az érintett telefonszáma és elektronikus levelezési címe. A Nyitrai Csoport az érintettel elsősorban telefonon vagy e-mailen tartja a kapcsolatot, így ezen adatok kezelése a szerződés teljesítése, a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás érdekében szükséges. Az adatok megadása önkéntes.

c.) A Nyitrai Csoport-tal történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben az érintett a Nyitrai Csoport-tal kapcsolatba lép, adatot közöl (pl. panasz), az adatokat a Nyitrai Csoport kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet nyilatkozattal ad meg. Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés a kapcsolattartástól nem választható el, és az adatok kezelése a kapcsolatfelvétel velejárója, az kötelező, de a Nyitrai Csoport törli azon adatokat, amelyek kezelése szükségtelen, és amelyek kezelésére jogalap nincs.

d.) A Honlap használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a Felhasználó internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP/cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató személyes azonosításra alkalmatlan módon, kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

3.3. Adatkezelési folyamat a tevékenység (személygépjármű kereskedelem) igénylése során

A Nyitrai Csoport adatkezelése a személygépjármű kereskedelemhez kapcsolódik. Így az adatkezelés folyamata, ezzel együtt a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul: Amennyiben az érintett megadja személyes adatait, elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, és hozzájárul adatainak a tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Amennyiben az érintett megrendeli a tevékenységet (személygépjármű kereskedelem), meg kell bíznia a Nyitrai Csoportban. A megbízás a megbízási szerződés aláírásával, elektronikus levélben, vagy szóban történhet. Amennyiben az érintett a Nyitrai Csoporttal megbízási szerződést kötött, későbbi rendelése során nem kell újra megadni személyes adatait. Ebben az esetben a megrendelés során a korábban megadott adatok

felhasználhatók.

3.4. Profilalkotás

Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A Nyitrai Csoport az alábbi esetekben alkalmazza a profilalkotást.

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. A gépjármű kereskedelemhez kapcsolódó adatok meghatározása és kezelése

Az adatkezelés leírása: A Nyitrai Csoport a gépjármű kereskedelemhez kapcsolódó szerződés megkötésének előkészítése során köteles az ügyfél tájékoztatása alapján pontosítani az ügyfél igényeit és szükségleteit. A fentiek alapján amennyiben az érintett bizonyos adatokat nem ad meg, a Nyitrai Csoport ezek hiányában elemzi az igényeket, és ajánlja azokat az érintetteknek. A kért adatok hiányában előfordulhat, hogy bizonyos kedvezményeket, az érintett nem tud igénybe venni.

A kezelt adatok köre: A fenti 3.2.a. pontban kezelt adatok.

Az adatkezelés célja:

–  Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

–  Az érintett igényeinek feltárása, kockázatok értékelése;

–  Az érintett szolgáltatás szempontjából releváns körülményeinek feltárásra, az érintett számára ajánl.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnésétől számított nyolc év, szerződés hiányában az átvilágítástól számított öt év.

4.2. Új személygépjármű megrendelése

A megrendelés során kizárólag az érintett által a Nyitrai Csoport rendelkezésére bocsátott adatok felhasználására kerül sor. Az adatokat a Nyitrai Csoport. közreműködője rögzíti a Nyitrai Csoport rendszerében. A profilalkotás során a Nyitrai Csoport nem használ fel más forrásból származó adatokat. A profilalkotás az igényelt szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett kérheti, hogy a Nyitrai Csoport a profilalkotást vizsgálja felül, és egyedileg, emberi beavatkozás útján hozzon döntést. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse.

4.3. Direkt marketing / Hírlevél

1.   A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok • vezeték- és keresztneve, • email címe,

•   lakcíme, • telefonszáma,

Termékadatok

•   autó márkája és típusa

•   autó alvázszáma

Egyéb ügyféladatok

•   Finanszírozási adatok

•   Biztosítással kapcsolatos adatok

•   Pénzügyi-forgalmi adatok

2.   Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha az érintett nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, nem fogjuk az érintettet megkeresni marketing ajánlatainkkal, így adott esetben árkedvezményekről, akciókról, nyereményjátékokról maradhat le.

3.   Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük az érintettel a kapcsolatot és akár meglévő autója márkájától és típusától függő, vagy attól független direkt marketingajánlatokat (ideértve az információs felméréseket, meghívókat, reklámokat, hírleveleket és nyereményjáték felhívásokat) küldhessünk, azokon a módokon, amikhez hozzájárulást ad. Személyes adatainak kezelése az érintett hozzájárulásán alapszik.

4.   Az adatok címzettjei

Harmadik feleknek elsősorban az érintettnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyesesetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:

•   Reklám-, marketing- és médiaügynökségek,

•   Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhelyszolgáltatókat, weboldal üzemeltetőket, marketing automatizálási platformokat, levélküldő rendszereket stb.

•   Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások.

Az adatokat továbbíthatjuk továbbá az általunk forgalmazott vagy importált gépjármű márka importőrének vagy importőreinek (ha márkakereskedőként járunk el), illetve márkakereskedelmi és szerviz hálózatunk egyes tagjainak (ha importőrként járunk el). Az adatokat szintén továbbíthatjuk cégcsoportunk, a Nyitrai Csoport egyes tagvállalatainak. Az adattovábbítás célja ezekben az esetekben az, hogy minél hatékonyabban érhessük el az érdeklő autómárkával kapcsolatosan, és hogy mind az importőrök, mind pedig a márkakereskedők/márkaszervizek által szervezett akciókról, hírekről stb. értesülhessen az érintett. Felhívjuk figyelmét arra, hogy egyes esetekben az importőrök vagy márkakereskedők/márkaszervizek önálló adatkezelőnek is minősülnek és saját adatkezelési tájékoztatójuk is irányadó.

4.4. Nyereményjátékok

Kapcsolattartási adatok

•   vezeték- és keresztneve,

•   email címe,

•   Ön lakcíme,

•   a Ön telefonszáma,

2.  Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha az érintett természetes személy nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását a játék lebonyolítása előtt visszavonja, részvétele a nyereményjátékban lehetetlenné válik és így a kapcsolódó játékszabályzat alapján a játékból ki kell zárnunk.

3.  Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy biztosítsa a részvételét a nyereményjátékban, azaz hogy játékosként azonosítható legyen, és hogy felvehessük a kapcsolatot a játékkal kapcsolatban.

Nyertesség esetén az adatkezelés célja továbbá a nyereményjátékkal kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségeink teljesítése.

A játékra jelentkezők és a nem nyertesek vonatkozásában személyes adatainak kezelése az érintett hozzájárulásán alapszik. A játék nyertesei vonatkozásában személyes adatainak kezelése jogszabályi kötelezettségen alapszik.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos hozzájárulás mellett adatainak marketing célú kezeléséhez is hozzájárult, akkor a jelen tájékoztató ’Direkt Marketing’ fejezete is irányadó.

4.   Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az érintett nem nyer a játékban, adatait a nyereményjáték ideje alatt, majd az összes nyeremény átadásától számított 30 napig kezeljük. Nyertesség esetén adatait a vonatkozó jogszabályokban előírt ideig tároljuk.

5.  Az adatok címzettjei

Harmadik feleknek elsősorban az érintettnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyesesetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük.

E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:

•   Reklám-, marketing- és médiaügynökségek

•   Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhelyszolgáltatókat, weboldal üzemeltetőket, marketing automatizálási platformokat, levélküldő rendszereket stb.

•   Postai szolgáltatók, egyéb küldeménykézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások

•   Jogszabályban meghatározott hatóságok

4.5.  Tesztvezetés

1.  A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

•   vezeték- és keresztneve

•   email címe

•   lakcíme

•   születési helye és ideje

•   telefonszáma

Egyéb adatok

•   Gépjárművezetői engedély száma és érvényessége

•   Személyi igazolvány száma

•   A tesztvezetés preferált helyszíne

Ellenőrzéshez szükséges adatok

•   Személyi igazolvány fénymásolata vagy scannelt másolata

•   Vezetői engedély fénymásolata vagy scannelt másolata

•   Lakcímkártya fénymásolata vagy scannelt másolata

•   Esetleges egyéb személyazonosító irat fénymásolata vagy scannelt másolata

2.  Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha az érintett nem adja meg szükséges adatait, nem tudunk számára tesztvezetési lehetőséget biztosítani.

3.  Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy az érintett számára lehetővé tegyük a kívánt jármű tesztvezetését, amelyhez szükséges az, hogy az érintettet azonosítani tudjuk és adott esetben közigazgatási vagy szabálysértési, illetve egyéb jogsértés esetén igényeinek az érintettel szemben érvényesítsük, illetve adatait az illetékes hatóság részére kiadjuk.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy a járművekben vagy azokkal okozott anyagi vagy személyi károk és sérülések kockázata, továbbá az objektív felelősséget előíró jogszabályok kimentési lehetőségei miatt az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

4.   Az adatkezelés időtartama

Adatait a polgári jogi elévülési időhöz igazodva a tesztvezetés befejezésétől számított 5 évig tároljuk.

5.  Az adatok címzettjei

Adatait hatósági megkeresés vagy határozat esetén az illetékes közigazgatási, szabálysértési vagy más hatóságnak továbbíthatjuk függetlenül attól, hogy ez törvényi kötelezettségünk vagy jogosultságunk- e.

Ha káreset következik be, adatait továbbíthatjuk az illetékes biztosítótársaságoknak vagy a kárügyintézésben eljáró más megbízottunknak, illetve harmadik személynek.

Ha importőrként járunk el, adatait továbbíthatjuk annak a márkakereskedőnek, aki a tesztvezetést szervezi és biztosítja az Ön részére.

4.6.  Ügyfél-elégedettség mérése

1.  A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

•   vezeték- és keresztneve

•   email címe

•   lakcíme

•   telefonszáma

Gépjárműadatok

•   Alvázszám

•   Rendszám

•   Egyéb gépjármű műszaki és szerződéses adatok, pl. vásárlás és forgalomba helyezés dátuma Szolgáltatás igénybevételének adatai

•   Az igénybe vett márkakereskedés vagy márkaszerviz neve

•   Az igénybe vett szolgáltatás időpontja

•   Az érintett visszajelzése, a kérdésekre adott válaszai amennyiben azok személyes adatnak minősülnek

2.  Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha az érintett tiltakozik adatai kezelése ellen, a termékeinkről és szolgáltatásainkról alkotott véleményét nem fogjuk tudni figyelembe venni annak érdekében, hogy emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minőségét.

3.  Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy visszajelzést kapjunk vásárlói, ill. ügyféltapasztalatokról és ez alapján emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minőségét.

Személyes adatok kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges.

Ennek lényege, hogy a fogyasztói élménnyel kapcsolatos visszajelzés kéréséhez fűződő érdekünk miatt az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

4.   Az adatkezelés időtartama hat hónap

5.  Az adatok címzettjei

Adatait a kapcsolatfelvétel és a felmérés lebonyolítása, valamint kiértékelése céljából a Nyitrai Csoport vagy a márkacsoport illetékes tagvállalatának, vagy külső szolgáltatónak továbbíthatjuk.

4.7.  Szerződéses kapcsolatok

1.  A kezelt adatok köre

Az adott termék/szolgáltatás, ill. szerződés jellegétől függően:

Kapcsolattartási adatok

•   vezeték- és keresztneve

•   email címe

•   lakcíme

•   telefonszáma

•   Az érintettel kötött írásbeli szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó, ill. azt helyettesítő dokumentumban (pl. megrendelőlap) fellelhető bármilyen egyéb, személyes adatnak minősülő információ.

Gépjárműadatok

•  Alvázszám

•  Rendszám

•  Forgalmi engedély száma

•  Forgalmi engedély másolata

•  Egyéb gépjármű műszaki és szerződéses adatok, pl. forgalomba helyezés dátuma

Okiratok

•  Személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány fénymásolata vagy scannelt példánya

2.  Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha az érintett nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk érintettnek termékeinket értékesíteni, ill. szolgáltatásainkat nyújtani, illetve nem tudunk adott esetben az Ön által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolni, illetve igénybe venni.

3.  Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy termékeinket értékesítsük, illetve szolgáltatásokat nyújtsunk, ideértve többek közt az ingó dolgok (gépjárművek, alkatrészek, egyéb gépjárművekhez kapcsolódó termékek) értékesítését, illetve a profilunkba vágó szolgáltatásokat (pl. szervizelés, cseregépjármű biztosítása stb.) Az adatkezelés célja továbbá, hogy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi szavatossági vagy garanciális kötelezettségünket és bármilyen egyéb, szerződésben vagy jogszabályban előírt további kötelezettségünket teljesíthessük. Amennyiben Ön kínál a részünkre terméket vagy szolgáltatást, úgy az adatkezelés célja az, hogy ezeket igénybe vehessük.

Ha Ön nem szerződő fél, hanem egy cég vagy más jogalany nevében jár el, mint annak szerződést kötő képviselője, megbízottja, vagy a szerződésben feltüntetett kapcsolattartója, akkor az adatkezelés célja az Önnel kapcsolatban álló szerződő féllel kötött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ha Ön nem szerződő fél, hanem vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén képviselő vagy kapcsolattartó, akkor az adatok kezelése jogos érdekünkön alapszik. Ennek lényege, hogy az Önt foglalkoztató vagy megbízó szervezettel kötött szerződés létrejötte és teljesítése okán az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

Az adatkezelés jogalapja továbbá jogszabályi kötelezettségünk teljesítése a szavatossági és/vagy jótállási igényekkel kapcsolatban.

4.  Az adatok címzettjei

Ha márkakereskedőként járunk el, adatokat továbbíthatunk a márka importőre és gyártója felé, akik egyes termékek és szolgáltatások nyújtásában elengedhetetlenül részt vesznek. Ha importőrként járunk el, adatokat továbbíthatunk a márka illetékes kereskedője vagy szervize felé, akik egyes

termékek és szolgáltatások nyújtásában elengedhetetlenül részt vesznek.

Egyes szolgáltatásokat (pl. kiterjesztett garancia, biztosítások vagy assistance) külső partnerek nyújtanak, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhetnek. Ezen szolgáltatások kapcsán az adatokat partnereinknek továbbítjuk.

Egyes szolgáltatások hatósági ügyintézést is magukban foglalnak, ezekkel kapcsolatban adatokat továbbítunk az illetékes hatóság felé (pl. új autó forgalomba helyezése).

Finanszírozás esetén adatokat továbbítunk a bevont pénzügyi szolgáltató partner felé, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhet.

Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselőnk részére.

Ha a szerződés olyan szolgáltatás nyújtására irányul, amivel összefüggésben Önt érintően szabálysértés, bűncselekmény vagy más jogellenes magatartás következhet be (pl. bérautóval vagy szerviz csereautóval okozott baleset vagy elkövetett szabálysértés), az adatokat továbbíthatjuk az illetékes hatóságnak.

4.8.  Bejövő kapcsolatfelvétel

1.  A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

•   vezeték- és keresztneve

•   email címe

•   telefonszáma

Gépjárműadatok

•   Alvázszám

•   Típus

Egyéb adatok

•   Finanszírozással kapcsolatos érdeklődés esetén pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok

•   Az ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk

2.  Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha az érintett nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk a kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, illetve kommunikálni.

3.  Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az érintettől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, katalógus kérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül. Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az üzleti tevékenységünkhöz szükséges kommunikáció bonyolításával kapcsolatos érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az érintett érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

4.   Az adatkezelés időtartama

Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.

5.  Az adatok címzettjei

Ha az adott érdeklődés megválaszolásához vagy kérés teljesítéséhez szükséges, adatait továbbíthatjuk az illetékes importőr vagy márkakereskedő/márkaszerviz, illetve gyártó felé.

Ha a kapcsolatfelvétel célja valamilyen termék vagy szolgáltatás igénylése (pl. szervizkártya), az adott termék előállításához igénybe vett megbízottjainknak vagy alvállalkozóinknak továbbítjuk az adatokat.

Ha az érdeklődés finanszírozási kérdéseket is érint, az adatokat továbbíthatjuk pénzügyi szolgáltató partnereink felé.

4.9. Az új munkavállaló kiválasztása.

Az adatok forrása

Konkrét álláshirdetésre vagy spontán megküldött önéletrajzok papír alapon vagy elektronikusan. Az adatkezelés jogalapja: „Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés” és/vagy „érintetti hozzájárulás”. Az adatkezelés időtartama: Konkrét álláshirdetésre érkezett önéletrajz esetén 6 hónap. Spontán érkezett önéletrajzok esetén nem történik tárolás. Az adatokhoz való hozzáférés: Az adatokat a Nyitrai Csoport munkatársai jogosultak megismerni. A Nyitrai Csoport nem adja át a rögzített adatait más harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

Adatbiztonsági intézkedések: a Nyitrai Csoport. az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja

4.10. Telefonbeszélgetések rögzítése

Az adatkezelés leírása: A Nyitrai Csoport az érintettel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzítheti. Amennyiben rögzítés történik: A rögzítést megelőzően a rögzítésről az érintett tájékoztatást kap, és amennyiben a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van a személyes, vagy a postai úton az ügyintézésre. Panaszok esetén a rögzített hívásokat a Nyitrai Csoport öt évig őrzi. Egyéb hívások esetén a rögzítés célja az igényérvényesítés, fogyasztóvédelem, minőségbiztosítás. Az adatkezelés jogalapja ezen esetekben az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a hívást folytatja. A rögzített hívásokat a Nyitrai Csoport hat hónapig őrzi. Az érintett a rögzítésről, annak körülményeiről, a rögzített hívások felhasználásáról tájékoztatást kérhet, kérésre a Nyitrai Csoport biztosítja a hangfelvétel meghallgatását, illetve kérésre az ügyfélnek a hangfelvételről készült leiratot átadja, vagy másolatot készít a beszélgetésről, és azt az ügyfélnek olyan formában adja át, hogy az ügyfél azt tudja használni. Kezelt adatok köre: A fenti 3.2.a. pontja szerinti adat, valamint az adott beszélgetéshez kapcsolódóan az érintett azonosítását (ezáltal szükség esetén a rögzített felvétel azonosítását) lehetővé tevő személyazonosító adatok.

Az adatkezelés célja:

 • –  Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • –  A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • –  Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
 • – Panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés esetén a szerződés teljesítése, egyesesetekben jogszabály rendelkezése. Az adatkezelés időtartama: Panaszok esetén a rögzített hívásokat a Nyitrai Csoport. öt évig őrzi. Egyéb hívások esetén a rögzített hívásokat a Nyitrai Csoport hat hónapig őrzi.

4.11. Adatkezelés a megbízási szerződés elutasítása esetén

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a Nyitrai Csoport elutasítja az érintett a rendelt szolgáltatásra irányuló igényét, az érintett adatait törli.

4.12. Adatkezelés a jogviszony megszűnése esetén

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a Nyitrai Csoport és az érintett között a szerződésen alapuló jogviszony megszűnik, a Nyitrai Csoport törli az adatokat.

4.13. Képfelvételek készítése

Az adatkezelés leírása: A Nyitrai Csoport ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben képfelvevő rendszer működik. A felvételkészítés tényéről az érintett tájékoztatást kap. A felvételeket a Nyitrai Csoport három napig őrzi. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a megfigyelt helyiségbe a felvételkészítésről tudva belép. Az adatkezelés jogalapja emellett a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §. Kezelt adatok köre: A 3.2.a. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés célja:

– Személy- és vagyonbiztonság.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint a fenti jogszabályi rendelkezés.

Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítésétől számított három nap.

Mellékletben szerepel a kamerák elhelyezkedése, és ható távolsága.

Kamera felvételeket szalonvezető nézi, ha aktuális, vagyonvédelem miatt, a rögzítő gép automatikusan 3 nap után törli!

V.  EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás

Az adattovábbítás általános szabályai: A Nyitrai Csoport személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen

a)  továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

b)  ha titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

5.2. Adatfeldolgozás

A Nyitrai Csoport tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag Nyitrai Csoport-tal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, a Nyitrai Csoport nevében. A Nyitrai Csoport ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Nyitrai Csoport hozzájárulásával jogosultak. A Nyitrai Csoport. adatfeldolgozóként igénybe veszi a vele közvetítői jogviszonyban álló közvetítőket (alvállalkozókat), és a vele együttműködő partnereket. Amennyiben az érintett a Nyitrai Csoporttal a Nyitrai Csoport alvállalkozóján keresztül lépett kapcsolatba, az adott alvállalkozó, mint adatfeldolgozó tárolja az érintett adatait. Az alvállalkozó az adatokat nem használja fel. Amennyiben az adott alvállalkozó beszünteti tevékenységét, az adatokat törli. Ebben az esetben az adatokat a Nyitrai Csoport tovább kezeli, a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint. Amennyiben az érintett és a Nyitrai Csoport

közötti kapcsolat jellege, az érintett által igénybe vett szolgáltatások jellege indokolja, hogy más alvállalkozó tovább folytassa az adatok feldolgozását, az állomány kezelésére, és az ezzel kapcsolatos adatok feldolgozására a Nyitrai Csoport másik alvállalkozót jelöl ki.

Ebben az esetben a Nyitrai Csoport tájékoztatja az érintettet, hogy a korábbi alvállalkozója megszüntette a tevékenységét, és a jövőben új alvállalkozó látja el az állománnyal kapcsolatos teendőket. Ebben az esetben az adatok átadásáról a Nyitrai Csoport az érintettet tájékoztatja, az érintett tiltakozhat az adatok átadása ellen. Tiltakozás esetén az átadásra nem kerül sor, a már átadott adatokat a Nyitrai Csoport. alvállalkozója törli. Az alvállalkozók minden esetben adatfeldolgozónak minősülnek.

Nyitrai Csoport adatfeldolgozói:

 • > könyvelés: Tölcsér Péter főkönyvelő, munkavállalói adatok kezelése
 • > honlap karbantartó:(Rendszergazda): Koczka Barna Gábor (Info-Baranya Kft.) , Bauerné Nyitrai Tímea (Plasmart Kft.), Graics Vince
 • > üzemorvos: Dr. Kiss Zsuzsanna, Dr. Endrődi Csaba, dr Fekete és társa bt.
 • > munkavédelmi tanácsadó: Kovács Dénes e.v.
 • > ügyvéd: Dr. Tamási Géza egyéni ügyvéd
 • > könyvvizsgáló: Dr. Gárván János

– egyéb partnerek, gépjármű importőrök:

 • 1.  Renault Hungária Kft.
 • 2.  Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Kft.
 • 3.  WAE Kft. 2051 Biatorbágy, Budai út 16.
 • 4.  Grand Automotive Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.

A részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással gépjármű vásárlása, és ennek ügyintézése a Cégcsoporton keresztül történik, az ehhez szükséges adatokat átadjuk a megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is adatkezelő lesz. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől lehet részletes tájékoztatást kérni. (finanszírozási szerződéskötéskor a cégcsoport adatfeldolgozó)

–   Banki hitelközvetítő partnerek:

 • RCI Zrt. 1138 Budapest, Váci út 140.
 • Merkantil Bank Zrt. 1051 Budapest, József A. u. 8.
 • CIB Lízing Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
 • Budapest Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.
 • MKB Euroleasing 1134 Budapest, Lőportár u. 24.
 • Cofidis Magyarország 1138 Budapest, Váci út 96-98.

–   Biztosítás közvetítő:

 • Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

–   Cégcsoport más cégei:

 • FX Autóház Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 11,
 • Pólus Autóház Kft. 7100 Szekszárd, Pásztor u. 8.
 • Autó-Largo Kft. 7100 Szekszárd, Pásztor u. 8.
 • A la carte Autó Kft. 7100 Szekszárd, Pásztor u. 8.

–   mobiltelefon szolgáltató: Magyar Telekom Zrt.

–  Postai küldemények esetén: Magyar Posta Zrt.

–  Facebook

5.3. Adatbiztonság

A Nyitrai Csoport gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. A Nyitrai Csoport az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Nyitrai Csoport. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. A Nyitrai Csoport érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni. A Nyitrai Csoport. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A Nyitrai Csoport több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Informatikai nyilvántartások védelme a Nyitrai Csoport az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

–  A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

–  Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

–  Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

–  Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Papíralapú nyilvántartások védelme a Nyitrai Csoport a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, és egyéb, a Nyitrai Csoport érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

5.4. Az adatkezelés időtartama

A Nyitrai Csoport a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket.

Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

a.) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot a Nyitrai Csoport törli.

b.) Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy

az adatok törlését érintett kéri, a Nyitrai Csoport minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet a Nyitrai Csoport megtagadja.

Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra a Nyitrai Csoportnak van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, a Nyitrai Csoport megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül a Nyitrai Csoportnak nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére a Nyitrai Csoport. törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet a Nyitrai Csoport megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is. c.) Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen.

Ebben az esetben a Nyitrai Csoport az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

d.) Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt a Nyitrai Csoport minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik. e.) Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, a Nyitrai Csoport az adatokat törli.

f.) Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, a Nyitrai Csoport az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A Nyitrai Csoport az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A Nyitrai Csoport az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt.

Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a Nyitrai Csoport indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI. COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6.1. Mi a cookie?

A 3.2.d pontja, illetve a 6.2. pontokban foglaltakra tekintettel Szolgáltató a Honlap meglátogatásakor meghatározott típusú cookie-kat helyez el Felhasználó számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű fájl, amely a Felhasználó böngészőjének azonosításának célját szolgálja.

6.2. A cookie-k segítenek feltérképezni a fogyasztói szokásokat, hogy Szolgáltató a Honlapot a Felhasználók igényeihez mérten fejleszthesse. Ezt a Honlap, illetve annak aloldalainak preferenciáiról a Szolgáltató részére adott statisztikai jellegű tájékoztatással teszik lehetővé.

6.3. Az alkalmazott webanalízis-szoftverek, illetve cookie-k fajtái:

–  Google Analytics /látogatói tevékenységet elemző cookie-k/

–  Google Adworks /remarketing célú cookie-k/

–  Adobe Marketing Cloud /remarketing célú cookie-k/

–  Anonim analitikus sütik

Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt látogatók száma, az az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát az Ön internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget.

–  Profilkezelési (azonosító) sütik

A weboldalunk lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy személyes adatainak megadásával regisztráljon, majd ezt követően weboldalunkon bejelentkezzen. Az azonosító sütik így lehetővé teszik a felhasználói azonosítók, elmentett információk kezelését, és ezáltal az egymást követő honlap látogatások alkalmával a felhasználó egyedi azonosítását és valamely engedélyezett tartalomhoz való hozzáférését.

–  Harmadik féltől származó, reklámozást szolgáló sütik

A weboldalunkon működő, harmadik fél által viselkedésalapú reklámozás érdekében alkalmazott sütik használatával a harmadik fél például nyomon követi azt, hogy mennyi felhasználó látta, valamint mennyi felhasználó látta többször az adott reklámot. Harmadik fél által használt sütik tekintetében a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó, amelyek tartalmára nincs befolyásunk és amit javaslunk külön áttanulmányozni.

–  Harmadik féltől származó egyéb sütik

A weboldal harmadik féltől származó sütik segítségével a látogatók internetezési szokásait tudja nyomon követni, ezáltal különböző szolgáltatások igénybevételét tudja ajánlani a látogatóknak, úgy mint katalógus igénylése, vagy tesztvezetésre történő jelentkezés. Ezen sütik működéséből

adódóan sem nekünk, sem harmadik félnek nincsen hozzáférése a másik fél által használt sütikben tárolt információkhoz.

–  Flash sütik (helyi megosztott objektumok)

Weboldalunkon lehetséges, hogy multimédiás tartalmat helyezünk el, aminek lejátszása az Adobe Flash Player program használatával történik. A flash sütik, vagy másnéven a helyi megosztott objektumok a weboldalon található videó vagy audió tartalom lejátszásához szükséges technikai adatokat tárolnak (képminőség, hálózati link, sebesség). Alkalmasak meghatározott szolgáltatások

nyújtására (pl. ún „auto-resume”) és a médiatartalommal kapcsolatos felhasználói preferenciák elmentésére.

A cookie-kal végzett adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat az Ön berendezésén.

–  A cookie-k felhasználók általi kezelése

A sütiket – a flash sütik kivételével – a felhasználók bármikor eltávolíthatják internetes böngészőjük Beállítások menüjében. A felhasználók továbbá ugyanitt beállíthatják a sütik használatának engedélyezését és tiltását. Ennek részletes módját az Ön által használt böngésző működési dokumentációja tartalmazza. A Flash sütik szintén a felhasználó végberendezésén kerülnek tárolásra, azonban a böngészőben ezek kezelésére nincs lehetőség. Az ilyen jellegű sütiket manuálisan az Adobe weboldalán található mindenkori tájékoztatásban foglaltak szerint lehet törölni, vagy a beállításaikat módosítani.

6.4. Felhasználó a Honlapra látogatással és a Honlap nyújtotta szolgáltatások igénybevételével ráutaló magatartást tanúsít a cookie-k alkalmazásába való beleegyezésre. Ugyanakkor Felhasználónak –az általa használt böngésző típusától függően, annak konfigurációi között – lehetősége van bizonyos

cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

7.1. Az érintettek jogai Tájékoztatás (hozzáférés).

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. A Nyitrai Csoport az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy a Nyitrai Csoport. az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítéshez való jog. Az érintett kérheti, hogy a Nyitrai Csoport a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonásához való jog. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. A Nyitrai Csoport a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz való jog. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozáshoz való jog. Amennyiben az adatkezelés a Nyitrai Csoport., vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

7.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

A Nyitrai Csoport az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre a Nyitrai Csoport., az Adatvédelmi Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére a Nyitrai Csoport az érintett figyelmét felhívja. Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja a Nyitrai Csoporthoz. A Nyitrai Csoport a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. A Nyitrai Csoport a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza a Nyitrai Csoport által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben a Nyitrai Csoport. a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait és az érintett jogorvoslati lehetőségeit. A Nyitrai Csoport a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, a Nyitrai Csoport kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen. A Nyitrai Csoport minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés­korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a Nyitrai Csoport a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. A Nyitrai Csoport . az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet

tájékoztatja. Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A Nyitrai Csoport az érintettet kérelmére részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.