ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – TOBORZÁS – KIVÁLASZTÁS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – TOBORZÁS – KIVÁLASZTÁS

Bevezetés

A Nyitrai Autóház Kft. az üres pozíciók betöltésére toborzási-kiválasztási folyamatot működtet, amely során a jelentkezők személyes adatát kezeli.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

Az adatkezelő

A NYITRAI CSOPORT-hoz tartozó cégek, mint

Nyitrai Autóház Kft. (Székhely: 7630 Pécs, Schroll József u. 5. Cégjegyzékszám: 02 09 066460, Adószám: 11846600202. Képviseli: Nyitrai József)

FX Autóház Kft. (Székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 11. Cégjegyzékszám: 02 09 070418, Adószám: 13608835-2-02. Képviseli: Nyitrai József)

AUTÓ-LARGO Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 8. Cégjegyzékszám: 17 09 009673, Adószám: 11367707-2-17. Képviseli: Nyitrai József)

Pólus Autóház Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 8. Cégjegyzékszám: 03 09 100960, Adószám: 10650170-2-17. Képviseli: Nyitrai József)

AUTOPLAN –Nyitrai Csoport Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 8. Cégjegyzékszám: 17 09 007145, Adószám: 14719000-2-17. Képviseli: Nyitrai József)

Web: nyitraicsoport.hu

A kezelt adatok

Milyen személyes adatokat kezelünk?Az önéletrajzban feltüntetett személyes adatok. A toborzás – kiválasztási folyamat során keletkező személyes adatok, próbanap során keletkezett személyes adatok. Facebookon megjelenő álláshirdetésekre tett reakciók, kommentek.
Milyen célból kezeljük az adatokat?Üres pozíció betöltését célzó toborzás és kiválasztás. Személyes interjú lefolytatása, a megfelelő munkaerő kiválasztása.
Az adatkezelés jogalapjaAz érintett hozzájárulása (Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a.)
Az adatkezelés (tárolás) időtartamaA hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a pályázati anyag beérkezésétől számított egy évig.
Az adatkezelés során történik profilalkotás?Igen. A Profilalkotás célja a beérkező pályázati anyagok alapján a meghirdetett munkakörbe a megfelelő jelöltek kiválasztása.
Kitől származnak a személyes adatok?Az érintettől
Kihez továbbítjuk a személyes adatokat?Adatfeldolgozók*: Google Inc. (3rd Floor Gordon House D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland- Gmail, levelező rendszer és Google Drive) Magyar Telekom Nyrt.–telefonszolgáltató (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. Cg: 01 10 041928) profession.hu állásportál üzemeltetője (profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet, Cg. 01-09-199015 állás.hu oldalak (IT-Nav Hungary Kft. 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3. em. 21.  Cg.: 10 09 028541) Honlap karbantartó, rendszergazda: Info-Baranya Kft. (7631 Pécs, Hosszú-földi utca 58. Cg: 02 09 072029) Honlap fejlesztő, üzemeltető: Plasmart Kft. (7627 Pécs, Vadász u. 54. Cg: 02-09-080359) Címzettek: Dr. Tamási Géza egyéni ügyvéd  
Történik közös adatkezelés? Amennyiben igen, ki a közös adatkezelő?A Nyitrai Csoport cégei közös adatkezelői jogviszonyban állnak egymással. (a cégek felsorolását ld az Adatkezelő pontban) Közös adatkezelőnek minősül továbbá a Meta Platforms (Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a Nyitrai Csoport tagjainak Facebook oldalain megjelenített álláshirdetések tekintetében.
Milyen biztonsági intézkedéseket hoztunk az adatok védelme érdekében?A jelentkezők személyi adataihoz kizárólag azok a munkavállalók férnek hozzá, akiknek ahhoz konkrét toborzási feladata kötődik. A jelölt adatbázis kizárólag jogosultságkezeléssel érhető el. A számítógépek jelszóval védettek.
Milyen jogok illetik meg az Érintettet?Főszabály szerint az Érintett kérheti a személyes adataihoz való hozzáférését, a személyes adatainak helyesbítését, a személyes adatainak törlését, az adott adatkezelés korlátozását, a személyes adatainak hordozhatóságát, továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Milyen jogorvoslati lehetőséggel élhet az Érintett, panasz esetén?Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Nyitrai Csoport a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Hatósághoz. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

*Az aktuális adatfeldolgozókról és címzettekről az Adatkezelőnél kérhet további információt.